SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Otázky & Odpovědi: Hudba, univerzální jazyk

OTÁZKA: Může některý druh hudby způsobit, že se budeme cítit špatně, a změnit naše duchovní podmínky?

ODPOVĚĎ: Ano. Je určitá hudba, která je skutečně ničivá pro naši vnitřní bytost. Tato hudba přichází z hrubé fyzické úrovně anebo z nižší vitální. Nebožská hudba se pokouší probudit naše nižší vitální vědomí a vhodit nás do světa vzrušení. Duchovní osoba bude okamžitě napadena takovouto hudbou.

Hudba má ohromnou sílu. Ohněm se můžeme popálit anebo můžeme uvařit a udělat mnoho dalších dobrých věcí. Stejně je tomu s hudbou. Božská hudba okamžitě pozvedá naše vědomí, zatímco nebožská hudba okamžitě snižuje naše vědomí a snaží se zničit náš upřímný pláč pro lepší, duchovnější život. Vitální hudba přivádí naše vědomí dolů. Na pár pomíjivých okamžiků či hodin získáme jakési potěšení; ale pak nás potěšení zavádí do nižšího vitálního vědomí, kde se zřetelně rýsuje pokušení. Ze světa pokušení vcházíme do světa zklamání a ze světa zklamání vcházíme do světa zničení.

Všichni víme, že vitální hudba je všude ve světě ceněna ze všeho nejvíce. Psychická hudba není příliš široce oceňována a velice málo lidí si cení hudby duše. Cítí, že je jakoby cizincem vstupujícím do jejich vědomí. Ale ve skutečnosti je to proto, že duchovní hudba probouzí věčného nájemníka, duši, která je hluboko uvnitř nich, čekající na vystoupení do popředí.


OTÁZKA: Můžeme používat hudbu, aby nám pomáhala v duchovním životě?

ODPOVĚĎ: Rozhodně můžeme hudbu užívat pro naši pomoc v duchovním životě. Hudba a duchovní život jsou jako dvojčata; nemůžeme je oddělit. Jak můžeme oddělit dva prsty, dvě oči? Žijí si bok po boku. Nefunguje-li jedno oko dobře, cítíme, že naše vidění není dokonalé. Hudba a duchovní život mohou snadno jít společně; jeden doplňuje druhého. Hudba pomáhá duchovnímu hledajícímu jít hluboko dovnitř, aby získal nejvyšší uspokojení ze života, z pravdy, ze skutečnosti. Duchovní život na oplátku pomáhá hudbě, aby nabízela své schopnosti a svou sílu, která je světlem duše, širému světu.


OTÁZKA: Co znamená "oduševnělé" ve vztahu k hudbě?

ODPOVĚĎ: Co míníme oduševnělou hudbou? Řeknete-li, že je to hudba, která ztělesňuje duši, pak bych si přál říci, že se mýlíte. Musíte cítit, že oduševnělá hudba je světlo, jež se chce vyjádřit samo sebe božským způsobem. Dokonce tak jako temnota chce projevit svou autoritu na zemi, také světlo chce projevit svou realitu a božskost zvláštním způsobem. Světlo je duší všeho. Světlo je duší hudby, duší lásky a duší veškerého umění. Když se světlo samo božsky projevuje v podobě hudby, je to hudba duše.

Oduševnělá hudba je hudba, která okamžitě pozvedá naše vědomí k největší výšce. Oduševnělá hudba nás odvádí do světa aspirace. Z aspirace vcházíme do světa realizace, kde je naše vnitřní bytí zaplaveno světlem a blažeností.

Oduševnělá hudba je hudba, která chce nakonec přeměnit naše vědomí. Nese nás do Univerzálního Vědomí a nechává nás pocítit, že jsme sladěni s nejvyšším, s nejhlubším, s nejvzdálenějším.

Také nás nechává pocítit, že Bůh Sám je Nejvyšší Hudebník. Když hrajeme oduševnělou hudbu, docházíme k uvědomění, že my nejsme hudebníkem; my jsme jen nástroj. Jsme jako piáno, housle či kytara a je to Bůh, kdo na nás neustále hraje. Hrajeme-li skutečně oduševnělou hudbu, budeme cítit, že jsme nástrojem a někdo jiný zpívá a hraje v nás a skrze nás. Tento někdo je náš Vnitřní Pilot, Nejvyšší.
 

* Bůh Stvořitel je Nejvyšší Hudebník a Bůh stvoření je nejvyšší hudba.

 
Když nasloucháme oduševnělé hudbě, či když sami hrajeme oduševnělou hudbu, naše vnitřní bytost okamžitě šplhá vysoko, výše, nejvýše. Šplhá vzhůru a vstupuje do Světa, který je Za, jenž se neustále pokouší pomáhat nám, vést nás, modelovat a tvarovat nás do naší pravé transcendentální podoby, naší pravé božskosti. Když slyšíme oduševnělou hudbu či hrajeme oduševnělou skladbu, cítíme jakési vnitřní chvění v celém našem bytí. Od chodidel k vrcholku hlavy cítíme řeku proudící skrze nás, řeku osvíceného vědomí.

Hned po hluboké modlitbě či meditaci má hudba v našem duchovním životě nejvyšší význam. Meditace je jako přímá cesta, zkratka k cíli. Hudba je silnicí, jež je naprosto čistá; může být trochu delší, ale je zcela očištěna od překážek. Pokud někdo může hrát oduševnělou hudbu či poslouchat oduševnělou hudbu, síla jeho vlastní meditace se zvyšuje. Hudba, oduševnělá hudba, se přidává k naší aspiraci. Podobně, když se duchovní hledající chce stát hudebníkem, dokonce i když nemá hudební nadání, bude moci být dobrým hudebníkem, protože modlitba a meditace obsahují všechny schopnosti. Možná jste nikdy nestudovali hudbu, ale pokud se modlíte a meditujete z plné duše, tehdy uvnitř vaší modlitby, uvnitř vaší meditace, se Milostí Nejvyššího doširoka rozvine síla hudby .
OTÁZKA: Jak poznáme, jestli je hudba duchovní a jestli hudebník aspiruje?

ODPOVĚĎ: Zda-li hudebník aspiruje či ne, není naše věc. To je pouze záležitost Boha. Někdo se může jevit jako duchovní, ale pokud jeho hudba svádí vaše vědomí dolů, nehraje duchovní hudbu. Když slyšíte hudbu, povznáší-li vaše vědomí, poznáte, že to je hudba duchovní. Někdy hudebník aspiruje a také hraje duchovní hudbu; v ten okamžik máte velké štěstí, protože získáváte inspiraci jak z hudby, tak i od hudebníka.


OTÁZKA: Jak se nejlépe můžeme sjednotit s oduševnělou hudbou?

ODPOVĚĎ: Nejlepší způsob, jak se sjednotit s oduševnělou hudbou, je mít pevné vnitřní přesvědčení, že dech při nádechu vchází okamžitě do vaší duše. A s dechem musíte cítit, že vchází také Univerzální Vědomí, božská Skutečnost, božská Pravda. Pak, při výdechu, se snažte cítit, že vydechujete nevědomost, která obaluje vaši duši. Ciťte, že závoje nevědomosti jsou nadzvedávány a odkládány. Pokud si toto můžete vědomě představit a cítit, je to nejlepší způsob, jak se stát jedním s oduševnělou hudbou.
 

* Hudba je Božím snem. Nemusíme vědět jak vypadá či co dělá. Sama její existence nás udržuje naživu.